Council & CommitteeSri.Dr.K.V.Kupusamy - Chairman


Sri.K.Senthil Ganesh - Managing Trustee


Dr . R.Manavalan M. Pharm, Ph.D., Director


Dr. C. Vijaya Raghavan, M. Pharm, Ph.D., - Principal


Navigate